25 Daftar Syuhada Islam

Tokoh-tokoh terkemuka Sahabat Nabi yang mengalami mati syahid atau syuhada ini disusun berdasarkan buku Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah yang ditulis oleh Muhammad Sa'id Mursi. 25 Daftar Syuhada Islam Hamzah bin Abdul-Muththalib Mush'ab bin Umair Zaid bin Haritsah Ja'far bin Abu Thalib Husain bin Ali Sa'ad bin Muadz Abu Salamah Ammar bin Yasir Abad bin Bisyr Salim Maula  Abi Hudzaifah Al-Bara' … Continue reading 25 Daftar Syuhada Islam

Advertisements

Sejarah Lengkap Kelahiran Khalifah Islam

Khalifah  adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570–632). Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu'minīn atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin orang-orang mukmin", yang kadang-kadang disingkat menjadi "amir". Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), kekhalifahan yang dipegang berturut-turut oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmaniyah, dan beberapa negara … Continue reading Sejarah Lengkap Kelahiran Khalifah Islam

Fakta Kehebatan Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin

Abu Bakar  termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 M. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah, ia adalah satu di antara empat khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Fakta … Continue reading Fakta Kehebatan Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin

Khadijah binti Khuwailid, Wanita As-Sabiqun Al-Awwalun.

Khadijah binti Khuwailid, Wanita As-Sabiqun Al-Awwalun. Khadijah binti Khuwailid' merupakan isteri pertama Nabi Muhammad. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai. Khadijah al-Kubra, anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Za'idah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Ia merupakan wanita as-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun, Pemeluk … Continue reading Khadijah binti Khuwailid, Wanita As-Sabiqun Al-Awwalun.

Kisah Hidup Lengkap Umar Bin khatab, Khulafaur Rasyidin

Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab (581 - November 644) adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad S.A.W yang juga adalah khalifah kedua Islam (634-644). Umar juga merupakan satu di antara empat orang Khalifah yang digolongkan sebagai Khalifah yang diberi petunjuk (Khulafaur Rasyidin). Ia memiliki panggilan (kuniyyah) … Continue reading Kisah Hidup Lengkap Umar Bin khatab, Khulafaur Rasyidin

Al-Qur’an Puncak dan Penutup Wahyu Allah

Al-Qur'an Puncak dan Penutup Wahyu Allah Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W, melalui perantaraan Malaikat Jibril, dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang terdapat … Continue reading Al-Qur’an Puncak dan Penutup Wahyu Allah